«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιούπολης»

Κατάσταση έργου: Δημοπράτηση

1

Συνολικά
υποέργα

0

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στο Δημαρχιακό Μέγαρο Ηλιούπολης

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.140.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην Ενεργειακή Αναβάθμιση του Δημαρχιακού Μεγάρου της Ηλιούπολης. Το Δημαρχιακό Μέγαρο είναι ένα ενιαίο λειτουργικά κτίριο συνολικής επιφάνειας 4156,89m2 με φέροντα οργανισμό που αποτελείται από τρία (3) στατικώς ανεξάρτητα κτίρια ,διαχωρισμένα με αντισεισμικό αρμό, που κατασκευάστηκε σε ξεχωριστές φάσεις από το 1978 ως το 2001. Στο κτίριο εργάζονται καθημερινά περί τα 200 άτομα (υπάλληλοι και αιρετοί), ενώ το επισκέπτονται κατ’ εκτίμηση 200-300 άτομα ημερησίως για εξυπηρέτηση αιτημάτων τους από το Δήμο. Επίσης στο αμφιθέατρο του κτιρίου λαμβάνουν χώρα συχνά πολιτιστικές εκδηλώσεις, παραστάσεις σχολείων κλπ. Στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου γίνονται οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με παρουσία δημοτών καθώς και εκδηλώσεις άλλου τύπου (π.χ. πολιτικοί γάμοι κλπ).Ο Μόνιμος πληθυσμός του Δήμου Ηλιούπολης ανέρχεται σε 78.153 κατοίκους. Η ενεργειακή αναβάθμιση περιλαμβάνει αλλαγή του συστήματος θέρμανσης ψύξης και εξαερισμού, την εγκατάσταση κεντρικού συστήματος ελέγχου του κλιματισμού και την αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων των γραφείων και βοηθητικών χώρων του κτηρίου με φωτιστικά σώματα LED. Οι παρεμβάσεις αυτές υπολογίζεται σύμφωνα με το ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών ΕΣΠΑ 2014-2020 ότι θα επιφέρουν μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου(CO32) κατά 456.000 κιλοβατώρες κατ' έτος, και ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (CO34) κατά 112,97 τόνους Ισοδύναμου CO2 αναβαθμίζοντας παράλληλα τις συνθήκες θερμικής άνεσης και βελτιώνοντας κατ’ επέκταση τις συνθήκες λειτουργίας του και εργασίας σε αυτό. Με βάση το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) οι παρεμβάσεις εκτιμάται ότι θα επιφέρουν εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας 1.032.977 κιλοβατώρες κατ' έτος και ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (CO34) κατά 335,79 τόνους Ισοδύναμου CO2 .


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.140.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.140.000 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.140.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.140.000 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Ηλιουπόλεως

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Ηλιουπόλεως

100 %

1.140.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

456000 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

112.97 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦ.ΣΟΦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 112 & ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5070439