ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Κατάσταση έργου: Έγκριση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

828.291 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Οικονομία Χαμηλών Ρύπων

Αντικείμενο Πράξης

Η κλιματική αλλαγή συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στην κοινωνία και την οικονομία. Η αντιμετώπιση τους απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών αρχών. Ακραία καιρικά φαινόμενα, αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της ατμοσφαίρας, μείωση των βροχοπτώσεων και άνοδος της στάθμης της θάλασσας, μείωση της βιοποικιλότητας, αύξηση έντασης δασικών πυρκαγιών, είναι μόνο μερικές από τις αλλαγές που βιώνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έχει προβεί στην υιοθέτηση προωθημένων νομοθετικών πρωτοβουλιών τόσο για τον μετριασμό όσο και την προσαρμογή στην κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον έχει θέσει, στόχους που συνδέονται με τη συμφωνία του Παρισίου, όπως: • Μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 40% έως το 2030, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και • Αύξηση της ανθεκτικότητας μέσω της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· Σε εθνικό επίπεδο, το ΥΠΕΝ δημοσιοποίησε πρόσφατα την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να αναλάβει πρωτοβουλίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών που προκύπτουν από καταστροφικά φαινόμενα όπως οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές, το σχεδιασμό υποδομών ικανών να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, τη διαχείριση ιδιαίτερα σημαντικών φυσικών πόρων και την προσαρμογή του δομημένου περιβάλλοντος και της οικονομίας στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται. Όλα αυτά απαιτούν τεράστια προσπάθεια, οργάνωση και πόρους. Αναγκαία καθίσταται η εφαρμογή στρατηγικών επίτευξης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η εξοικονόμηση ενέργειας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων εν γένει και ειδικότερα των Δημοσίων, καθώς και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, έχοντας ήδη εκπονήσει ‘’σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου’’, προτίθεται να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, χαράσσοντας μία συνολική στρατηγική μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσεται και η ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων κτιρίων του Δήμου. Το 1ο Δημοτικό σχολείο Χολαργού με συνολική επιφάνεια 2.300 μ2, με υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις κυρίως σε φυσικό αέριο, επιλέχθηκε ως η βάση για την σταδιακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δήμου. Το υφιστάμενο σύστημα θέρμανσης είναι πεπαλαιωμένο, χωρίς δυνατότητες αντιστάθμισης θερμοκρασίας και αυτονομίας χώρων. Επί πλέον, η έλλειψη θερμομόνωσης του κελύφους του κτιρίου συμβάλει στις υψηλές καταναλώσεις ενέργειας. Λόγω ακριβώς της έλλειψης θερμομόνωσης, τα υφιστάμενα μηχανήματα παραγωγής θερμού νερού και οι τερματικές μονάδες (θερμαντικά σώματα, κλπ.) είναι υπερδιαστασιολογημένα, χωρίς συστήματα ελέγχου, χαμηλού βαθμού απόδοσης και χρήζουν επανασχεδιασμού. Ο φωτισμός επίσης είναι παλαιού τύπου, με φωτιστικά σώματα υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Κρίνεται επομένως αναγκαίο να γίνουν οι παραπάνω αναφερόμενες ενέργειες, οι οποίες : - Με τις θερμομονώσεις και αντικατάσταση κουφωμάτων, θα θωρακίσουν το κτίριο με συντελεστή θερμοπερατότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις ΚΕΝΑΚ, ελαχιστοποιώντας τις θερμικές απώλειες. - Θα διατηρούν τα απαιτούμενα επίπεδα νωπού αέρα στους χώρους, χωρίς άσκοπη σπατάλη θερμικής ενέργειας. - Θα αναβαθμίσουν την κεντρική θέρμανση, επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό απόδοσης, εξαιρετικές εσωτερικές συνθήκες και δραστικά μειωμένη κατανάλωση ενέργειας. - Θα αντικαταστήσουν τους παλαιούς λαμπτήρες και φωτιστικά σώματα, με νέους, υψηλής ενεργειακής κλάσης. - Θα εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα καλύψουν τις ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια του κτιρίου, με το σύστημα συμψηφισμού. Με τις παραπάνω ενέργειες και με το δεδομένο της θερμομονωτικής επάρκειας του κτιρίου, η ενεργειακή κλάση θα αναβαθμιστεί σε Α+


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

828.291 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

828.291 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


828.291 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

828.291 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

15/02/2021


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Παπάγου - Χολαργού

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Παπάγου - Χολαργού

100 %

828.291 €


Κατηγορία παρέμβασης
013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και υπο­ στηρικτικά μέτρα

Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων | Κωδ. CO32

331012 Κιλοβατώρες κατ'έτος

Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου | Κωδ. CO34

86588 Τόνοι Ισοδύναμου CO2


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 55

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5069647