ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

5

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

4

Άλλα
υποέργα

Πιλοτική Παρέμβαση σε επιλεγμένη περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου

1η Συμπληρωματική Σύμβαση Πιλοτικής Παρέμβασης σε επιλεγμένη Περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου

2η Συμπληρωματική Σύμβαση Πιλοτικής Παρέμβασης σε επιλεγμένη Περιοχή του Εμπορικού Τριγώνου

Ανάπλαση της περιοχής Πλατείας Θεάτρου

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για την Ανάπλαση της περιοχής Πλατείας Θεάτρου

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.837.371 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Εμπορικό Τρίγωνο, του Κέντρου της Αθήνας, η οποία θα λειτουργήσει ως πρότυπο ανάλογων μελλοντικών παρεμβάσεων. Το Εμπορικό Τρίγωνο επιλέχθηκε, διότι αποτελεί το ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης, μία περιοχή πύκνωσης οικονομικών δραστηριοτήτων, με πλήθος κτιρίων που αποτελούν δείγμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των νεότερων χρόνων. Πρόκειται για ένα τμήμα του κέντρου που αποτελεί στο σύνολό του τοπόσημο της πόλης, με αυξανόμενη τουριστική ελκυστικότητα, αλλά ταυτόχρονα παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα υποβάθμισης ως προς την εικόνα και λειτουργία του δημόσιου χώρου. Η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Εμπορικό Τρίγωνο, είναι καθοριστικής σημασίας για την αναπτυξιακή προοπτική του, ενώ λόγω της σημασίας και της θέσης της περιοχής παρέμβασης, αυτή θα λειτουργήσει θετικά και για το σύνολο του Κέντρου της Αθήνας. Επίσης η ανάπλαση της περιοχής της πλατείας Θεάτρου, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη υποβάθμιση.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.837.371 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

3.837.371 €

Πληρωμές

1.825.742 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.837.371 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.825.742 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.011.629 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

31/07/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 3 συμβάσεις από τις 5 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

100 %

3.837.371 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές | Κωδ. CO38

115000 Τετραγωνικά μέτρα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΚΞΙΑ VASARTIS SA ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΟΥΣΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΕΕ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Έγκρισης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Ξενοφώντος 7

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5030477