Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017 - Στατική ενίσχυση

Κατάσταση έργου: Έγκριση

4

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

3

Άλλα
υποέργα

Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017 - Στατική ενίσχυση

Προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017 - Στατική ενίσχυση»

Τεχνικός σύμβουλος για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου «Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017 - Στατική ενίσχυση»

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες για το έργο «Προσαρμογή του υπάρχοντος βρεφονηπιακού σταθμού επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στο Π.Δ. 99/2017 - Στατική ενίσχυση»

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.309.658 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Κοινωνική Ένταξη

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στην στατική ενίσχυση και την εσωτερική αναδιαρρύθμιση του υφιστάμενου Δημοτικού κτηρίου επί των οδών Ερμουπόλεως και Παξών στην Δ΄ Δημοτική Κοινότητα στην περιοχή των Καμινίων όπου στεγάζεται σήμερα ο 18ος Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Πειραιά, με βασικό στόχο την προσαρμογή του στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017 («Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων»). Ειδικότερα, σκοπός της παρέμβασης είναι η στατική ενίσχυση και η συμμόρφωση των αρχιτεκτονικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του υφιστάμενου κτηρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού με το προαναφερθέν Προεδρικό Διάταγμα, ώστε αυτός να συνεχίσει να λειτουργεί. Με την αναδιοργάνωση των χώρων και των λειτουργιών, η δυναμικότητα του Βρεφονηπιακού Σταθμού ανέρχεται στα 62 παιδιά (24 βρέφη και 38 νήπια). Με την υλοποίηση του έργου ο Δήμος Πειραιά, στα πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής, μεριμνά για τη διατήρηση της λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού και την υγιεινή και ασφαλή παραμονή των φιλοξενούμενων νηπίων και βρεφών και δίνει την δυνατότητα στους γονείς και κυρίως τις μητέρες να ενταχθούν ή/και να παραμείνουν στην αγορά εργασίας.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.309.658 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

2.309.658 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.309.658 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.309.658 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

06/07/2020


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Το έργο έχει ενταχθεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Πειραιώς

Πειραιώς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Πειραιώς

Δήμος
Πειραιώς

100 %

2.309.658 €


Κατηγορία παρέμβασης
055

Άλλες κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

62 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Φορέας Διαχείρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Έγκρισης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

Φορέας Παρακολούθησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Πρόσκλησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΧΕ/ΒΑΑ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12

Φορέας Πρότασης

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ι. ΔΡΑΓΑΤΣΗ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΡΑΗ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5062357