ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1, 2, 3Α, 4Β & 5 ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1,2,3Α,4Β & 5 ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.000.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Έρευνα – Τεχνολογία και Καινοτομία

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά την προσθήκη δύο υπογείων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3Α, 4Β & 5 και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτιπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά, η οποία ιδιαίτερα περιλαμβάνει: όλες τις εργασίες που προβλέπονται στην μελέτη εφαρμογής (εκτός από την ανωδομή των δύο προσθηκών)και αφορούν στα κτίρια 1, 2 και 4Β, συνολικής δόμησης των κτιρίων περίπου 2.100 τ.μ. 1. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 1 (κεντρικό κτίριο). 2. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 2 (εργαστήρια φυτοπαθολογίας). 4. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 4Β (εργαστήρια ιολογίας και βακτηριολογίας). 5. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση του περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο Α επί των οδών Στ. Δέλτα 8 και Εκάλης 2 (Ο.Τ.221) στην Κηφισιά. 6. Η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση του περιβάλλοντος χώρου στο οικόπεδο Β επί των οδών Εκάλης 7 και Αιγίνης (Ο.Τ.223Α) στην Κηφισιά. 7. Οι υπολειπόμενες εργασίες για την πλήρη αποπεράτωση των κτιρίων της Α΄φάσης ήτοι των 3Α, 3Β, 5 & 4Α.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.000.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

3.000.000 €

Πληρωμές

2.378.456 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.000.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

2.378.456 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

621.544 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

22/12/2016


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Κηφισιάς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Κηφισιάς

100 %

3.000.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
058

Υποδομή έρευνας και καινοτομίας (δημόσιες)

Αριθμός ερευνητικών υποδομών που ενισχύονται | Κωδ. 06002

1 Αριθμός

Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ιδρύματα | Κωδ. CO26

5 Επιχειρήσεις

Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται | Κωδ. SO033

1 Αριθμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 8

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ - ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΛΤΑ 8

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5003851