ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΛΟΒΕΡΔΟΥ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (Β΄ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ ΕΣΠΑ 2014 - 2020).

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

3

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

2

Άλλα
υποέργα

ΣΤΕΡΕΩΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΣΙΛΛΕΡ - ΛΟΒΕΡΔΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 6 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΟΚΩ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.737.562 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά την στερέωση, αποκατάσταση, και αλλαγή χρήσης κτιριακού συγκροτήματος διατηρητέου Μεγάρου Τσίλλερ - Λοβέρδου, , έχει 3 υποέργα και βρίσκεται στη Β' φάση υλοποίησής του. Στο πλαίσιο της Β΄Φάσης του Υποέργου 1 (Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ 2014 - 2020) περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εργασίες: συντήρηση, συμπλήρωση και αποκατάσταση των ξύλινων κλιμακοστασίων, διαμόρφωση των μεταλλικών κλιμακοστασίων, διαμόρφωση ψευδοροφών με γυψοσανίδες, συντήρηση και κατασκευή νέων εσωτερικών και εξωτερικών ανοιγμάτων, επίστρωση δαπέδων (ξύλινα, μαρμάρινα και με τσιμεντοπλακίδια), ολοκλήρωση αποκατάστασης τρούλου του παρεκκλησίου εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού. Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 θα ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης και ειδικότερα: θα αποκατασταθούν οι τοιχογραφίες στο κεντρικό κλιμακοστάσιο, θα ενισχυθεί το στρώμα ψηφοθέτησης του τρούλου στο παρεκκλήσιο, θα ολοκληρωθεί η επανατοποθέτηση των αποσπασμένων ψηφιδωτών τμημάτων, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες συντήρησης των πλακιδίων δαπέδου από τσιμεντοκονία και μάρμαρο, καθώς και των μαρμάρινων τμημάτων του τζακιού, των κεραμικών Καρυατίδων της πρόσοψης, της ξύλινης θύρας εισόδου και 8 θερμαντικών σωμάτων και θα πραγματοποιηθεί αισθητική αποκατάσταση στα ξύλινα εσωτερικά κουφώματα του Μεγάρου. Επίσης θα εγκατασταθεί ψηφιακός διαδραστικός σταθμός, ο οποίος θα παρέχει πληροφορίες για τις εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης με κείμενα και αναφορές για την πολυπλοκότητα των επεμβάσεων. Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 το Μέγαρο Τσίλλερ – Λοβέρδου θα συνδεθεί με δίκτυα ΟΚΩ.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.737.562 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

1.737.562 €

Πληρωμές

1.517.297 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.737.562 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.517.297 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

220.265 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

13/02/2017


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 3 συμβάσεις από τις 3 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αθηναίων

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αθηναίων

100 %

1.737.562 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

15000 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Ανάδοχος

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΠΑΛΜΟΣ ΑΝ ΤΕΧΝ ΚΑΤΑΣΚ ΕΜΠ ΤΟΥΡ ΛΑΤΟΜ ΒΙΟΜ ΚΤΗΜ ΕΤΑΙΡ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΛΕΩΦ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 22

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Γ΄Σεπτεμβρίου 42 & Πολυτεχνείου

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5002741