Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση - Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών

Κατάσταση έργου: Έγκριση

8

Συνολικά
υποέργα

2

Βασικό
υποέργο

6

Άλλα
υποέργα

Κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και αγωγών μεταφοράς ακαθάρτων Δήμου Μαραθώνα

Κατασκευή δικτύων ακαθάρτων στο Δήμο Μαραθώνα

Απαλλοτριώσεις

Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για το έργο: "Συλλογή, Επεξεργασία λυμάτων Δήμου Μαραθώνα και Διάθεση-Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών"

Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Δημοσιότητα

Διαχείριση ΑΕΚΚ

Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

124.976.365 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Ναι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης λυμάτων στη γεωγραφική περιοχή του Δήμου Μαραθώνα και πρόκειται να δώσει οριστική λύση στο επί σειρά δεκαετιών πρόβλημα αποχέτευσης της περιοχής. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Μαραθώνα, δυναμικότητας 51.400 κατοίκων στην αρχική του φάση (πρόβλεψη 2030) και έως 110.000 στην τελική φάση (2060) θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Άγιος Παντελεήμονας, Μαραθώνας, Ζούμπερι (τμήμα οικισμού), Νέα Μάκρη, Αγία Μαρίνα (τμήμα οικισμού), Νέος Βουτζάς (τμήμα του οικισμού). Θα λειτουργεί με τεχνολογία που θα επιτρέπει τη χρήση της επεξεργασμένης εκροής για απεριόριστη άρδευση. Η λειτουργία του έργου θα συμβάλει καθοριστικά στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και στην περαιτέρω τουριστική της ανάπτυξη.


Ταμείο

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

124.976.365 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

124.976.365 €

Πληρωμές

0 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


124.976.365 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

124.976.365 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

10/07/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 8 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος

100 %

124.976.365 €


Κατηγορία παρέμβασης
022

Επεξεργασία υγρών λυμάτων

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων | Κωδ. CO19

32000 Ισοδύναμος πληθυσμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5039507