Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

12

Συνολικά
υποέργα

4

Βασικό
υποέργο

8

Άλλα
υποέργα

Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων στις περιοχές Πικερμίου, Ντράφι και Αγίου Σπυρίδωνα του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

Κατασκευή Δικτύων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος

Κατασκευή Δικτύων Ακαθάρτων και Αγωγών Μεταφοράς Ακαθάρτων σε περιοχές του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος

Κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων και Υποθαλάσσιου Αγωγού Διάθεσης

Απαλλοτριώσεις

Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Μετατοπίσεις δικτύων Ο.Κ.Ω.

Δημοσιότητα

Διαχείριση ΑΕΚΚ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μετατοπίσεις Δημοτικού Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Ραφήνας - Πικερμίου

Μετατοπίσεις Δικτύου Ύδρευσης Δήμου Σπάτων - Αρτέμιδος

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

205.909.563 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Ναι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης λυμάτων στη γεωγραφική περιοχή των Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας και πρόκειται να δώσει οριστική λύση στο επί σειρά δεκαετιών πρόβλημα αποχέτευσης λυμάτων της περιοχής. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ), δυναμικότητας 135.000 κατοίκων στην αρχική του φάση (πρόβλεψη 2030) και έως 225.000 στην τελική φάση (2060), θα λειτουργήσει με τεχνολογία αιχμής που θα επιτρέπει την χρήση της εκροής για απεριόριστη άρδευση και αστική-περιαστική χρήση. Στο χώρο των εγκαταστάσεων του ΚΕΛ περιλαμβάνεται και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Ενημέρωσης, στο οποίο θα υλοποιούνται προγράμματα πιλοτικών εφαρμογών για την επαναχρησιμοποίηση των εκροών του ΚΕΛ, καθώς και δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης περιβαλλοντικού χαρακτήρα.  Το Κέντρο στοχεύει να αποτελέσει πόλο έλξης και αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής εξασφαλίζοντας οφέλη και για τους δύο Δήμους.


Ταμείο

Ταμείο Συνοχής

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

205.909.563 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

205.909.563 €

Πληρωμές

1.553.407 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


205.909.563 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.553.407 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

204.356.156 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

10/07/2019


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 4 συμβάσεις από τις 12 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Ανατολικής Αττικής

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Ανατολικής Αττικής

Δήμος

100 %

205.909.563 €


Κατηγορία παρέμβασης
022

Επεξεργασία υγρών λυμάτων

Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων | Κωδ. CO19

55500 Ισοδύναμος πληθυσμός


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5038731