Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Καθολικού Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

2

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

1

Άλλα
υποέργα

Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη Καθολικού Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι

Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

326.933 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Προστασία Περιβάλλοντος

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο αφορά στα ερείπια του Ιερού Μετοχίου της Οσίας Φιλοθέης στην περιοχή Καλογρέζα του Δήμου Αμαρουσίου, το Καθολικό είναι σήμερα το μοναδικό διατηρούμενο κτίσμα του Ιερού Μετοχίου και είναι χαρακτηρισμένο ως ιστορικό μνημείο, χρονολογούμενο στον 16ο αι. Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη του Καθολικού Μετοχίου Αγίας Φιλοθέης στο Μαρούσι. Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να υλοποιηθεί: α) Πλήρη στερέωση και στατική αποκατάσταση των τοιχοποιιών και της θολοδομίας του μνημείου με χρήση ενεμάτων, αρμολογημάτων και ελκυστήρων-θλιπτήρων. β) Λήψη μέτρων προστασίας των τοιχογραφιών πριν και κατά την διάρκεια εκτελέσεως των οικοδομικών εργασιών ως και συντήρηση-αποκατάσταση και ανάδειξη αυτών στο πλαίσιο του έργου. γ) Ανασκαφικές εργασίες τόσο στο εσωτερικό του Καθολικού όσο και στον περιβάλλοντα χώρο αυτού με την επίβλεψη της ΕΦΑ Αθηνών. δ) Αρχιτεκτονική αποκατάσταση του εξωτερικού και του εσωτερικού του μνημείου. ε) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου μετά από προηγούμενες ανασκαφικές τομές σε διάφορες θέσεις.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

326.933 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

326.933 €

Πληρωμές

93.913 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


326.933 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

93.913 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

233.020 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

11/05/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 2 συμβάσεις από τις 2 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αμαρουσίου

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αμαρουσίου

100 %

326.933 €


Κατηγορία παρέμβασης
094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών | Κωδ. CO09

5061 Αριθμός επισκέψεων κατ'έτος


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ

Ανάδοχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 32

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 32

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5010814