1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΑΤΙΚΩΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.018.543 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Αντικείμενο του έργου είναι η στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων, η προσθήκη κατ' επέκταση στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου και η υλοποίηση των απαιτούμενων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών του 12/θέσιου 1ου Δημοτικού Σχολείου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς. Το οικόπεδο στο οποίο θα υλοποιηθεί το έργο έχει συνολική επιφάνεια 6.626,70 τμ. Το νέο κτίριο, το οποίο διατάσσεται σε 3 επίπεδα, περιλαμβάνει 8 αίθουσες διδασκαλίας, χώρους υγιεινής, κυλικείο και κουζίνα με τραπεζαρία. Το υφιστάμενο διατηρητέο κτίριο, στο οποίο γίνονται επισκευές και αναδιαρρυθμίσεις χώρων, διατάσσεται επίσης σε 3 επίπεδα, αποτελείται από 2 στατικώς ανεξάρτητα κτίρια και περιλαμβάνει 8 αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια, Αίθουσα Πολαπλών Χρήσεων (ΑΠΧ), βιβλιοθήκη, χώρους γραφείων, χώρους υγιεινής και αποθηκευτικούς χώρους.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.018.543 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

2.018.543 €

Πληρωμές

167.534 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.018.543 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

167.534 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.851.009 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

24/10/2019Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Κηφισιάς

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Κηφισιάς

100 %

2.018.543 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

200 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΟΥ & ΜΥΡΣΙΝΗΣ 6

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


6Π9Ο7Λ7-Γ7Δ_ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ

ΩΗΓΚ7Λ7-4ΦΞ_ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5045319