14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κατάσταση έργου: Σύμβαση

1

Συνολικά
υποέργα

1

Βασικό
υποέργο

0

Άλλα
υποέργα

14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Έναρξη


Λήξη


Δικαιούχος

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

430.000 €

Κρατική ενίσχυση

Όχι

Μεγάλο έργο

Όχι


Θεματικός στόχος

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση

Αντικείμενο Πράξης

Το έργο βρίσκεται στο Ο.Τ. : 328 Α στην Π.Ε.Πευκάκια Δήμου Αγιας Παρασκευής και αφορά την κατασκευή του 14ου Νηπιαγωγείου Αγιας Παρασκευής, εντός οικοπέδου επιφανείας 1,2 στρεμμάτων περίπου.Αφορά την κατασκευη ενός ισογείου κτίσματος με στέγη. Περιλαμβάνει:Είσοδο με πολυδύναμο χώρο,2 αίθουσες διδασκαλίας,  1 αίθουσα ύπνου,Τραπεζαρία,Κουζίνα,Γραφείο Νηπιαγωγών.Λοιπά: Χώροι υγιεινής Λεβητοστάσιο,χώρο δεξαμενής καυσίμων,Αποθήκη.


Ταμείο

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Αττική

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

430.000 €

Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση ενταγμένου έργου

430.000 €

Πληρωμές

366.523 €

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


430.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

366.523 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

63.477 €

Υπολειπόμενο ποσό

Ημερομηνία έκδοσης απόφασης Ένταξης
σε πρόγραμμα συγχρηματοδότησης

27/08/2018


Εκτίμηση Κατάστασης Έργου

Για το έργο έχουν υπογραφεί 1 συμβάσεις από τις 1 συμβάσεις που αφορούν στην εκτέλεση του έργου (όπου x υποέργα με ΤΔΥ και y το σύνολο των υποέργων από το ΤΔΠ)

Περιφέρεια

Νομός

Δήμος

Γεωγραφική θέση

Ποσοστό ανά
γεωγραφική θέση

Ποσό ανά
γεωγραφική θέση


Αττικής

Αθηνών

Αγίας Παρασκευής

Περιφέρεια:
Αττικής

Νομός
Αθηνών

Δήμος
Αγίας Παρασκευής

100 %

430.000 €


Κατηγορία παρέμβασης
051

Εκπαιδευτική υποδομή για σχολική εκπαίδευση (πρωτοβάθμια και γενική δευτεροβάθμια)

Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης | Κωδ. CO35

50 Άτομα


Κατηγορία

Επωνυμία

Έδρα


Ανάδοχος

ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Φορέας Διαχείρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Έγκρισης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Λειτουργίας

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 463

Φορέας Παρακολούθησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρόσκλησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λεωφ. Συγγρού 98-100

Φορέας Πρότασης

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.

ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30

Φορέας Χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Δες το έργο στην anaptyxi.gov.gr

Φίλτραρε με κωδικο: 5029917