ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

Όλα τα έργα | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

1.857.126 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.925.346 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


07 | 09 | 2018

πραγματική

03 | 09 | 2018

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

4.200.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 10

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ32.78% - 56.7%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 56.7% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54.2%
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52.08%
ΠΙ ΕΝΤ ΣΙ ΝΤΙΒΕΛΟΠΜΕΝΤ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 50.16%
Μ.Τ. Ανώνυμη,Τεχνική, Εμπορική,Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία 37%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35.41%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΔΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 33.72%
ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 33%
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 32.78%

Διακήρυξη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΗΜΔΗΣ

Ω9ΞΑΩ6Μ-0ΔΡ_ΠΡΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Β ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

Ω964Ω6Μ-Ρ6Γ_ΠΡΑΞΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΩΝΨ5Ω6Μ-ΚΙΔ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΕ ΓΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΧΠ

61ΦΚΩ6Μ-ΩΚΧ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΕΔ

Κατάλογος συμμετεχόντων


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

18 ημερολογιακοί μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΣΑΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

56.7

6ΗΞΑΩ6Μ-ΥΧΥ_ΣΥΜΒΑΣΗ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.857.126 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

88.100 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.769.026 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

Ρ6ΕΘΩ6Μ-Β65_Εγκριση χορήγησης παράτασης έως 26_03_2022