ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Όλα τα έργα | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΔΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση σύμβασης

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

60.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

111.600 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


28 | 09 | 2020

πραγματική

10 | 06 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

111.600€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 6

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ16.98% - 43.49%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗ 43.49%
ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 36.49%
ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 35.02%
Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ - Κ. ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε. 30.49%
ΑΡΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 27.51%
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 16.98%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


60.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

60.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης