ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΛΩΝΟΣ

Όλα τα έργα | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΛΩΝΟΣ

Κατάσταση Υποέργου: Δημοπράτηση

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

985.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

985.000 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


21 | 06 | 2021

πραγματική

01 | 12 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.002.600€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 3

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ANEGERSIS CONSTRUCTION (ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 51.67%
ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8.00%
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


985.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

985.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης