ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΡ. ΣΜΙΘ

Όλα τα έργα | ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΡ. ΣΜΙΘ

Κατάσταση Υποέργου: Δημοπράτηση

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

1.075.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.075.000 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά τμήμα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


21 | 06 | 2021

πραγματική

01 | 04 | 2021

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.089.400€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 5

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 52.26%
ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8.00%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 5.00%
ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ ΟΕ 1.00%
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.075.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.075.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης