ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ

Όλα τα έργα | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Γ' ΚΑΠΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΣΣΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση δημοπράτησης

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

322.440 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

497.440 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

14 | 04 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

402.440€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΜ

6Π7ΗΩΗ3-ΗΜ1_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΩΘΩΩΩΗ3-ΛΒΞ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔ

ΨΕΧΤΩΗ3-ΚΞΒ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


322.440 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

322.440 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης