ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Όλα τα έργα | ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ (ΡΕΜΑ ΠΕΥΚΗΣ) ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΛΑΤΣΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ο.Κ.Ω.

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

125.309 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.331.467 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

27 | 06 | 2017

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΡ ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


125.309 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

116.675 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

8.634 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης