ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Όλα τα έργα | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

2.595.257 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.337.742 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΤ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


16 | 04 | 2018

πραγματική

19 | 04 | 2018

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

4.870.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 2

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ31.95% - 37.42%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37.42%
ΣΤ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ 31.95% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

18 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΣΤ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ

31.95


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.595.257 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

2.593.133 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.124 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης