ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

Όλα τα έργα | ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

1.186.399 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.236.409 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η χαµηλότερη οικονοµική προσφορά, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Ν.3263/2004.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


05 | 08 | 2014

πραγματική

05 | 08 | 2014

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.350.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 5

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ7.00% - 12.12%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 12.12%
ΜΑΝΕΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 12.00%
ΚΑΡΑΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 11.00%
Ι. ΚΑΦΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 10.00%
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 7.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

12 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.186.399 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.146.477 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

39.922 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης