ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ

Όλα τα έργα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ. Β' ΦΑΣΗ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

40.000 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

11.517.500 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


03 | 06 | 2015

πραγματική

03 | 06 | 2015

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

100.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 7

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ28% - 60%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ 60% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΕΠΑΚΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55%
Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51%
ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43%
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ O.Ε. 36%
ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 30%
ΒΗΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 28%

antikatastaseis_metatopiseis_diakirixi

1513H ΑΠΟΦΑΣΗ 2015_ΥΕ6_Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

4 μήνες

Χρονική διάρκεια σε μήνες (σύμφωνα με ΟΠΣ)

48 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

60

Σύμβαση εργου 6


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


40.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

39.842 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

158 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης