ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ

Όλα τα έργα | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ (Β' ΦΑΣΗ)

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

8.234.647 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

10.620.880 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ59/2007 Π/Υ άνω των ορίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ν. 3669/08.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


11 | 12 | 2012

πραγματική

11 | 12 | 2012

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

17.887.275€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 0

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

24 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


8.234.647 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

7.108.340 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

1.126.307 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης