Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ - ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

812.121 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

13.461.272 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 15-17


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


812.121 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

482.327 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

329.794 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης