Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κόγχη Σαλαμίνας

Όλα τα έργα | Ανάδειξη και Αποκατάσταση Ιστορικού Διατηρητέου Μνημείου Φάρου Κόγχης Σαλαμίνας

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

314.889 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

343.889 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


28 | 11 | 2019

πραγματική

28 | 11 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

680.147€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 11

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ13.28% - 53.70%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53.70% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΜΙΧΑΛΟΒΙΤΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 46.46%
Κοινοπραξία ΑΦΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ & ΣΙΑ ΕΕ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ 40.66%
ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 35.53%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ-ΜΟΣΧΟΣ 33.60%
Κ/ΞΙΑ Μ. & Π. ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.-ΜΠΑΚΑΛΑΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 32.80%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 29.00%
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.49%
ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27.09%
Κ.Π. ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21.89%
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 13.28%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

12 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

53.7


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


314.889 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

133.806 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

181.083 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης