ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)

Όλα τα έργα | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) - (ΦΑΣΗ Β')

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

7.206.908 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

9.014.361 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ60/2007 Π/Υ άνω των ορίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


30 | 09 | 2014

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

17.296.260€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55.36% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)

7Θ6Α7Λ7-ΕΛ5_Περίληψη Διακήρυξης

12841_2139H ΑΠΟΦΑΣΗ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

6Θ247Λ7-7ΡΤ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

12 μήνες

Χρονική διάρκεια σε μήνες (σύμφωνα με ΟΠΣ)

4787 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

55.36

Ω3ΛΩ7Λ7-5ΕΘ_Αποδοχή ∆ιάλυσης της σύµβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


7.206.908 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

4.800.527 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.406.381 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

6ΗΘ47Λ7-0Γ6_ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ κατά 201 ημέρες μέχρι 25_03_2021

ΩΣΛ27Λ7-Ρ9ΙΠΑΡΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΑΣ κατά τριάντα μία ημέρες δηλαδή έως 04_09_2020

ΨΘ6Κ7Λ7-ΛΓΣ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ κατά τριάντα μία ημέρες δηλαδή έως 04_08_2020

Ω7Ρ97Λ7-Ο4Μ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ κατά δύο μήνες, δηλαδή μέχρι 04_07_2020

6ΥΜ57Λ7-Ν1Μ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ κατά τριάντα ημέρες, ήτοι μέχρι 04_05_2020

9Ω4Ν7Λ7-ΡΗ6_ΠΑΡΑΤΑΣΗ κατά εκατόν τριάντα πέντε (135) ημέρες

62ΛΨ7Λ7-ΡΓΚ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ έως 30_11_2019 δηλαδή κατά 199 ημέρες

ΨΩΨΒ7Λ7-4ΚΤ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ μέχρι 07_04_2017 δηλαδή κατά 2 μήνες

65Α87Λ7-6ΚΛ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ κατά 264 ημέρες μέχρι 07_02_2017

ΩΔ137Λ7-670_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ µέχρι τις 19_05_2016

7ΗΗ87Λ7-ΧΒΔ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ µέχρι τις 14_03_2016

ΩΩΞ57Λ7-6ΧΧ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ τέσσερις μήνες και τέσσερις ημέρες