ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23

Όλα τα έργα | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 23

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση δημοπράτησης

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ (Υ.Ε.Ε.Π)

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

6.187.600 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

6.326.639 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαδικασίες του Βιβλίου I του ν. 4412/16 κάτω των ορίων ΕΕ

Θεσμικό πλαίσιο

Ο Κανονισμός της Βουλής των Ελλήνων -Μέρος Β, β) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει (εφαρμοζόμενου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων - Μέρος Β΄

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

20 | 06 | 2021

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

4.990.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


6.187.600 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

6.187.600 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης