ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Όλα τα έργα | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΔΑΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

3.296.982 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.461.502 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ60/2007 Π/Υ άνω των ορίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


17 | 06 | 2014

πραγματική

17 | 06 | 2014

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

7.150.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 22

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ31.18% - 53.89%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53.89% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
Κοινοπραξία Ανώνυμος Βιομηχανική-Εμπορική Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία παραγωγής και διαθέσεως ασφαλτομίγματος και αναλήψεως Τεχνικών έργων - ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 53.03%
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 51.77%
ΑΛΥΣΟΣ ΑΝΩΝΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51.77%
ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 50.63%
Βιομηχανική Εμπορική - Τεχνική - Τουριστική - Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 49.19%
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48.93%
Κοινοπραξία Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ ΟΕ / ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48.84%
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ 48.35%
ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47.81%
ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47.03%
ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. 46.63%
YΔΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 45.25%
ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45.18%
ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.82%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.79%
ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.00%
ΠΑΛΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.37%
ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.00%
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 39.63%
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΩΝ ΑΕ 39.00%
ΛΑΚΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤ/ΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΞΕΝ/ΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.18%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

15 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

53.89


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.296.982 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

3.259.377 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

37.605 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης