ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

Όλα τα έργα | ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ - (ΦΑΣΗ Β')

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

2.211.612 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.456.573 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ60/2007 Π/Υ άνω των ορίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


30 | 04 | 2013

πραγματική

30 | 04 | 2013

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

17.300.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 14

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ19.77% - 35.53%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35.53%
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 33.47%
Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 31.25%
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.18%
ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 30.52%
ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27.74%
ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25.74%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25.72%
ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25.24%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 24.76%
ΒΑΣΚΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 23.01%
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21.25%
Ανώνυμος Βιομηχανική-Εμπορική Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία παραγωγής και διαθέσεως ασφαλτομίγματος και αναλήψεως Τεχνικών έργων 21%
ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 19.77%

ΒΕΔ37Λ7-70Θ_Περίληψη Διακήρυξης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΕΖΣ7Λ7-Η0Σ-1

ΒΕ5Π7Λ7-ΣΟΡ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

18 μήνες

Χρονική διάρκεια σε μήνες (σύμφωνα με ΟΠΣ)

45 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Άγνωστο

ΒΛ1Λ7Λ7-ΨΜΣ_ΣΥΜΒΑΣΗ

6Τ8Θ7Λ7-ΨΜ6_Αποδοχή ΙΝΤΡΑΚΟΜ καθολικής διαδόχου ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


2.211.612 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

2.133.054 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

78.558 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

ΨΞΓΩ7Λ7-ΙΓΜ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ κατά 6 μήνες δηλαδή μέχρι 31_07_2018

6Ο9Δ7Λ7-ΒΧΕ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ κατά 2 μήνες, δηλαδή μέχρι 31_01_2018

6ΛΔΔ7Λ7-Ε30_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ κατά 2 μήνες δηλαδή μέχρι 30_11_2017

ΨΤΥΞ7Λ7-0ΗΖ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ μέχρι 30_09_2017 δηλαδή κατά 49 ημέρες

6ΔΜΕ7Λ7-ΘΣΙ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ μέχρι 12_08_2017 δηλαδή κατά 9 μήνες

7ΧΨΚ7Λ7-Π57_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ µέχρι 12_11_2016 δηλαδή κατά 6 μήνες

ΩΝΧΔ7Λ7-ΘΒ4_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ μέχρι 12_05_2016 δηλαδή κατά 6 μήνες

7ΒΧΧ7Λ7-0ΜΧ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ µέχρι 12_11_2015 δηλαδή κατά 6 μήνες

6ΟΙΜ7Λ7-ΞΑΚ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ