ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Όλα τα έργα | ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

150.000 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

4.749.208 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

23 | 08 | 2016

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


150.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

145.423 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

4.577 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης