ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Όλα τα έργα | ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

681.957 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

681.957 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


25 | 01 | 2019

πραγματική

25 | 01 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.700.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 9

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ1% - 61.5%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 61.5% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
LM CONSTRUCTION ΑΝΩΜΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 50.36%
ΡΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ- ΠΩΛΗΣΗΣ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 47%
ΚΟΝΤΟΣ ΚΟΝΚΡΙΕΙΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45%
ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.92%
Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38.45%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.8%
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. 16.74%
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 1%

Ψ5ΨΣΩΞΥ-Μ22_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΕΔ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΙΙ ΕΔ

Ψ5ΨΣΩΞΥ-Μ22_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΔ_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

7ΤΚ9ΩΞΥ-9Φ2_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ (2)


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

8 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ 2002 ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

61.5

ΑΔΑΜ_19SYMV005187413-1_ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


681.957 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

656.417 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

25.540 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

Ψ2ΗΡΩΞΥ-Λ6Μ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ 26_05_2020

6ΑΛΛΩΞΥ-ΔΛΞ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 3 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 26_08_2020

6ΞΜΦΩΞΥ-Δ7Α_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΕΩΣ 26_09_2020

ΨΝΡΧΩΞΥ-65Α_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 26_11_2020

6ΜΛΓΩΞΥ-Ρ3Η_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 26_01_2021

ΩΔΝΡΩΞΥ-81Δ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 26_03_2021

ΩΜΩΤΩΞΥ-92Α_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ 4 ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 26_07_2021