«Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα οδού Αιγαίου - Κράτητος»

Όλα τα έργα | «Βελτίωση και Αποκατάσταση Υπερτοπικού Άξονα Οδού Αιγαίου - Κράτητος»

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

3.493.697 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

3.493.697 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 269


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


04 | 06 | 2019

πραγματική

04 | 06 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

6.500.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 6

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ5.00% - 47.15%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47.15% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΥΡΥΘΜΟΣ Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 45.15%
ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.63%
ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 40.71%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.00%
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 5.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

18 ημερολογιακοί μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

47.15


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


3.493.697 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.084.543 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.409.154 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης