Γενικές επισκευές, διαρρυθμίσεις και συντηρήσεις στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών

Όλα τα έργα | ΕΠΕΚΤΑΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

8.114 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

67.810 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ 6


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

29 | 03 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

70.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 16

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ21.00% - 56.00%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Π METAL RECYCLE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 39.00%
ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 44.00%
ΠΑΥΛΟΣ ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 41.00%
ΒΑΣΙΛΗΣ Α. ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ 25.00%
EVOLVE ENGINEERING PROJECTS ΙΚΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 43.00%
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΗΣ 54.00%
ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 46.00%
ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 45.00%
ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 33.00%
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 55.00%
Ν. ΠΑΠΟΥΤΕΣ - Κ. ΜΕΓΓΟΣ Ο.Ε. 46.00%
ΜΑΡΚΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.00%
ΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ 21.00%
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ O.Ε. 48.00%
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 56.00% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝ. ΜΠΛΑΝΑΣ 50.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

5 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

56


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


8.114 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

8.114 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

0 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης