Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Είδος υποέργου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

12.400 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

117.431.842 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Σ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΖΩΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΣΕΠ

Άγνωστο

Σ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


12.400 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

8.680 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

3.720 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης