ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ

Όλα τα έργα | ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Χ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

11.849.152 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

13.461.272 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ60/2007 Π/Υ άνω των ορίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η χαµηλότερη τιµή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του Ν. 3669/08

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


30 | 04 | 2013

πραγματική

17 | 07 | 2012

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

12.800.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 11

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ15.22% - 38.74%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΡΓΩ Ανώνυμος, Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία 38.74%
ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.49%
ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.52%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΡΤΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.43%
ΑΡΧΙΚΟΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 25.73%
Ε.Τ.Ε.Θ. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 25.25%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΕ 22.74%
ΕΡΕΤΒΟ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΙΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 22.26%
ΘΕΜΕΛΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21.77%
ΒΑΣΚΟ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20.06%
ΣΧΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 15.22%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

24 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΕΡΓΩ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


11.849.152 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

9.098.571 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

2.750.581 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης