ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Όλα τα έργα | ΕΚΤΡΟΠΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

11.932.130 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

15.236.073 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΗΡΩΝ ΑΤΕ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


30 | 05 | 2018

πραγματική

23 | 05 | 2018

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης (πλέον φπα)

8.830.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 6

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ25% - 30.81%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΗΡΩΝ ΑΤΕ 30.81% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΔΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29.35%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 28.42%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27.61%
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- Βιομηχανική Εμπορική - Τεχνική - Τουριστική - Οικοδομική Ανώνυμη Εταιρεία ΑΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 27%
ΕΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25%

PRAKTIKO+1-1

69ΞΒ7Λ7-82Β_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ ΕΔ_ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗΣ

ΩΗΕΠ7Λ7-19Μ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

10 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΑΕ ΗΡΩΝ ΑΤΕ

30.81

ΨΟΔΗ7Λ7-ΣΧΜ_ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΥΟΓ7Λ7-ΠΔΤ_1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

6ΒΠ27Λ7-Ι0Ο_2η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


11.932.130 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

11.820.780 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

111.350 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

Ω3ΥΙΟΡ1Κ-ΑΩ4_ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

6ΑΘ47Λ7-ΤΥΙ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ έως 15_10_2019

78607Λ7-Λ4Λ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ την 31_03_2020

ΩΡΧΣ7Λ7-ΛΥΔ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 31_07_2020

ΩΞ027Λ7-Δ7Ν_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 31_10_2020