Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση δημοπράτησης

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

703.286 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.020.286 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

29 | 01 | 2021

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

567.166€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 21

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ13.34% - 56%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 50.3%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΠΑΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ 36.66%
ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 25.03%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 39%
Ν. & Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε 15%
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 53.19%
ANEGERSIS CONSTRUCTION (ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΚΟΝΣΤΡΑΚΤΙΟΝ) Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 49.65%
ΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 42.1%
ΣΤΑΘΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 29.15%
Κ/Ξ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 37.34%
ΑΚΩΝ – ΚΟΡΥΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55.15%
ΟΧΑΝΕΣ ΑΪΔΙΝΙΑΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 43.8%
Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε 44.51%
ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ 42.34%
“3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” 43.11%
TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 56%
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35%
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 42.65%
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 13.34%
ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 26.66%
Κ/ΞΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΖΕΡΕΜΕΣ 44.73%

14_ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι _108705_signed

16_ AOE ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι_Προσωρινός Ανάδοχος

6ΕΟ1ΩΕΒ-ΟΜΛ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ_signed


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


703.286 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

703.286 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης