ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Όλα τα έργα | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση σύμβασης

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

360.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

912.899 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


26 | 03 | 2021

πραγματική

01 | 11 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

736.209€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 13

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ1.00% - 51.32%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 51.32%
ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ 50.32%
“Β. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” 47.53%
DIALETI ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 46.16%
ΤΕΧΝΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 44.84%
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.84%
“3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” 36.84%
ΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 32.79%
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 29.89%
ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 26.16%
ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ. ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 26.00%
“ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 14.05%
“ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” 1.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


360.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

360.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης