ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ -6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Όλα τα έργα | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

402.586 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

402.586 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ERGMASIN DEALS P.C.


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


29 | 06 | 2020

πραγματική

03 | 06 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

934.522€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 8

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ22.00% - 56.92%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ERGMASIN DEALS P.C. 56.92% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ 52.59%
VALION Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 49.09%
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45.45%
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 40.90%
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38.00%
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33.00%
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 22.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

18 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ERGMASIN DEALS P.C.

56.92


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


402.586 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

54.686 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

347.900 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης