Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

167.400 €

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

7.207.330 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Α ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


25 | 01 | 2019

πραγματική

25 | 01 | 2019

εκτιμώμενη

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


Α ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


167.400 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

167.400 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

0 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης