ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Όλα τα έργα | ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΡΑΜ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Κατάσταση Υποέργου: Δημοπράτηση

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

14.750.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

18.910.000 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Άλλο

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


01 | 03 | 2021

πραγματική

28 | 08 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

18.290.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 4

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ9.10% - 43.01%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.01%
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 17.20%
ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 11.00%
ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ INTRAKAT - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ 9.10%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


14.750.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

14.750.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης