Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών κτιρίων Δήμου Δάφνης-Υμηττού

Όλα τα έργα | ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση σύμβασης

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

360.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

790.000 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


29 | 01 | 2021

πραγματική

01 | 09 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

790.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 18

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ00”% - 86”%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
“ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ” 45.64”. 42%
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 21”%
ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 41.00”. 40%
TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 50”%
ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 40.21”. 36%
“ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 21”%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 34.00”. 33%
Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. 86”%
“ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 33.79”. 33%
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 72”%
Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε 33.28”. 32%
ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43”%
“ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ” 31.21”. 29%
“Κ/Ξ ΦΩΤΟΠΑ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ” 72”%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28.21”. 28%
“ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ” 00”%
AGTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 23.29”. 18%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 00”%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


360.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

360.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης