ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Όλα τα έργα | ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση σύμβασης

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

360.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

790.000 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


29 | 01 | 2021

πραγματική

01 | 09 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

790.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 18

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ18% - 45.64%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΑΝΩ 45.64%
ARTE CONSTRUCTIONS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 42.21%
ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 41%
TKS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 40.5%
ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 40.21%
ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.21%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΡΙΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 34%
Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ - ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ Ο.Ε. 33.86%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33.79%
ΚΥΒΟΛΙΘΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 33.72%
Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε 33.28%
ΕΞΑΕΔΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 32.43%
ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 31.21%
Κ/Ξ ΦΩΤΟΠΑ ΑΕ-ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΕ 29.72%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 28.21%
ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 28%
AGTECH ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 23.29%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 18%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΨΛΟΚΩ9Φ-ΓΦ0_Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής_Έγκριση Πρακτικού Ι ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


360.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

360.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης