ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Όλα τα έργα | ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση δημοπράτησης

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

156.415 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

481.983 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

30 | 09 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

126.141€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 15

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ20% - 51.96%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 40.61%
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 23.31%
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 20%
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41.04%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 42.58%
RGS ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.71%
ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 50.09%
ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 39.09%
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 38.2%
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36%
ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 49.08%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 42.09%
ΟΧΑΝΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΪΔΙΝΙΑΝ 38.51%
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 51.96%
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ 40%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

120_6ΚΙΡΩΞΣ-Ω0Π_Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής_Έγκριση Πρακτικού Ι ΕΔ_Προσωρινός Ανάδοχος

Participant_List_100321_signed

ΨΤ4ΠΩΞΣ-6Ω1_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


156.415 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

156.415 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης