Επεμβάσεις σε κτήρια για την υποδοχή ττου προγράμματος Δια βίου μάθησης

Όλα τα έργα | Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων υποδομών εκπαίδευσης δια βίου μάθησης στο Δήμο Πετρούπολης

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

76.433 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

481.983 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΟΥΔΡΟΥ 6


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

10 | 03 | 2021

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

126.141€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 15

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ20.00% - 51.96%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΩΤ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 40.61%
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 23.31%
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 20.00%
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41.04%
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ 42.58%
RGS ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 41.71%
ΑΦΟΙ ΔΙΓΩΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 50.09%
ΕΚΤΩΡ ΜΠΟΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε. 39.09%
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 38.20%
NAFCONSTRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.00%
ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 49.08%
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜ. ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ 42.09%
ΟΧΑΝΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΪΔΙΝΙΑΝ 38.51%
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 51.96%
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ 40.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


76.433 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

76.433 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης