ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Α) ΣΤΟ 1o ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΚΑΙ Β) ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ

Όλα τα έργα | ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

12.586 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

78.310 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΒΡΥΩΝΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


-- | -- | --

πραγματική

20 | 05 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

14.500€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 1

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ13.2% - 13.2%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 13.2%

20200717_AOE 333_Διακηρυξη_Ψ4ΛΓΩΨ9-Υ86_ΚΗΜΔΗΣ

20200924_AOE 434_Προσωρινος_6ΟΛ5ΩΨ9-ΗΣ5

20201124_ΑΟΕ 556_Κατακυρωση_ΩΕΨΚΩΨ9-ΔΓΙ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

3 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΒΡΥΩΝΗΣ,,ΑΝΔΡΕΑΣ,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Άγνωστο

ΨΛ0ΒΩΨ9-ΛΞΚ_ΣΥΜΒΑΣΗ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


12.586 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

12.586 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης