Εργασίες διαμόρφωσης και αναβάθμισης στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων

Όλα τα έργα | Εργασίες διαμόρφωσης και αναβάθμισης στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Αθηναίων

Κατάσταση Υποέργου: Δημοπράτηση

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

399.821 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

399.821 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


21 | 06 | 2021

πραγματική

01 | 03 | 2021

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

399.821€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 11

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ1.00% - 51.16%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 51.16%
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 41.05%
ΜΕΤΡΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 39.00%
Δ. & Ν. ΜΑΡΚΟΣ Ο.Ε. 37.05%
ΒΡΥΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 32.22%
ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31.38%
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29.05%
ΛΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 28.16%
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 22.05%
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1.00%
ΑΦΟΙ ΚΡΟΥΣΚΟΥ ΟΕ 1.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


399.821 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

399.821 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης