ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Όλα τα έργα | ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Δημοπράτηση

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

800.000 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

1.299.000 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


02 | 11 | 2020

πραγματική

02 | 11 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.099.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 14

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ14.89% - 52.50%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ - ΜΕΤΡΟΝ Α.Τ.Ε. 52.50%
ΕΥΔΡΟΜΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45.61%
ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 43.95%
ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 42.71%
ΗΛΙΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ 42.55%
ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών 42.35%
ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 40.40%
ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 38.55%
Χ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ & ΥΙΟΣ Ι.Κ.Ε 35.98%
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 35.69%
ΧΑΡΙΤΟΣ Η. ΜΙΧΑΗΛ 31.00%
ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 30.06%
ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 27.02%
ΟΙΚΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 14.89%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


800.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

800.000 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης