ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Όλα τα έργα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Ρ17 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

714.193 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

714.193 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ κάτω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


04 | 02 | 2019

πραγματική

04 | 02 | 2019

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.550.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 14

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ1% - 54.61%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54.61% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΒΜ ΑΣΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54%
ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 53.93%
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ KAI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53.71%
ERGMASIN DEALS P.C. 52.67%
PDL ΑΕ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΙΑΚΟΣ ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52.13%
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51%
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΩΝ ΑΕ 49.14%
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 45.75%
ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΚΟΥΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45%
ΓΕΩΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 43.87%
Α.ΑΝΘΗΣ-Β. ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ-Ι.ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ο.Ε.-ΚΟΡΥΦΩ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 40.19%
ΠΕΤΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 36.85%
ΧΙΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης Φροντίδας στο Ο.Τ. Ρ17 του Δήμου Ασπροπύργου_signed

6Ε1ΓΩΨΝ-9ΨΖ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ

ΨΨΦ8ΩΨΝ-ΜΞΞ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι ΕΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΨΛ9ΘΩΨΝ-ΣΥΧ_ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

12 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


VASARTIS ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

54.61

SKMBT_36320020613370+ΣΥΜΒΑΣΗ+ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ+ΕΡΓΟΥ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


714.193 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

329.474 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

384.719 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

ΩΜΣΨΩΨΝ-ΕΚΡ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΣΩΣΗΣ ΓΙΑ 6 ΜΗΝΕΣ έως 14_07_2021