ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Όλα τα έργα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

918.704 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

952.804 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


20 | 09 | 2016

πραγματική

20 | 09 | 2016

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

2.333.634€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 23

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ40% - 71.74%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΓΚΙΩΝΗ 69.7%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ 62.32%
ΑΛΥΣΟΣ ΑΝΩΝΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 69.7%
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 66.96%
ΛΑΚΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤ/ΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΞΕΝ/ΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55.74%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55%
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 60.09%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 60.62%
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62.44%
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 69.32%
ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57%
ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ 66.74%
ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 64.3%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Μ.Τ. Ανώνυμη,Τεχνική, Εμπορική,Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία-ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57.31%
ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 58%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ-ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ 40%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 64.32%
ΤΗΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71.26%
ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57.32%
ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54.44%
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ 61.62%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, GREEN AND SPACE ΕΠΕ 68.7%
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71.74% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

6Ω9Υ7Λ7-4ΓΛ_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΩΔ3Ε7Λ7-ΦΣΜ_APOFASH+OIKONOMIKHS+KATAKYRVSH-1


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

12 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

71.74

ΨΥ8Σ7Λ7-Ν9Β_1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


918.704 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

911.502 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

7.202 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

ΩΧ0Θ7Λ7-ΞΦ1_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ κατά 117 ημέρες έως 30_07_2018

ΩΠΘΨ7Λ7-ΒΘΓ_ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ κατά 153 ημέρες ήτοι έως 30_12_2018

ΨΕΜΝ7Λ7-ΙΙ6_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ κατά 5μήνες ήτοι μέχρι 30_10_2019

63ΔΛ7Λ7-ΩΗ4_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΕΡΑΙΣΩΣΗΣ κατά 3μήνες ήτοι μέχρι 30_03_2019

Ω9Λ07Λ7-4ΛΣ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ κατά δύο μήνες ήτοι μέχρι την 30_05_2019

ΨΨ267Λ7-ΕΝΝ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ κατά 5 μήνες ήτοι μέχρι 15_10_2019

ΩΥΚ57Λ7-ΟΧΩ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ μέχρι την 28_02_2020

6ΦΡΨ7Λ7-ΛΤΒ_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ μέχρι την 30_07_2020