Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού

Όλα τα έργα | Κατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης Ομβρίων Ανατολικού Τμήματος Οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

918.704 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

952.804 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 26 του ΚΔΕ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


20 | 09 | 2016

πραγματική

20 | 09 | 2016

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

2.333.634€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 23

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ40.00% - 71.74%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΓΚΙΩΝΗ 69.70%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΕ 62.32%
ΑΛΥΣΟΣ ΑΝΩΝΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 69.70%
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 66.96%
ΛΑΚΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΚΑΤ/ΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΞΕΝ/ΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55.74%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 55.00%
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 60.09%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Κ. ΑΔΑΜΙΔΗΣ – Ι. ΜΟΝΟΓΥΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 60.62%
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62.44%
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 69.32%
ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57.00%
ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ 66.74%
ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 64.30%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Μ.Τ. Ανώνυμη,Τεχνική, Εμπορική,Τουριστική, Λατομική, Βιομηχανική και Κτηματική Εταιρία-ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57.31%
ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 58.00%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑ-ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ 40.00%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 64.32%
ΤΗΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71.26%
ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 57.32%
ΚΑΔΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54.44%
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ 61.62%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ, GREEN AND SPACE ΕΠΕ 68.70%
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 71.74% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

12 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

71.74


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


918.704 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

911.502 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

7.202 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης