ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ, ΝΤΡΑΦΙ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Όλα τα έργα | ΣΥΛΛΟΓΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΚΑΙ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΕΚΡΟΩΝ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση σύμβασης

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

16.420.553 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

205.909.563 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Π/Υ άνω των όριων (4412/2016)

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


27 | 07 | 2020

πραγματική

27 | 07 | 2020

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης (πλέον φπα)

34.200.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ Άγνωστος

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α-455 sign

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Α-455 sign

937Ψ46Ψ84Ψ-7ΦΩ_ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΔ

Ψ2ΚΞ46Ψ84Ψ-ΑΧ3_ΕΚ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


16.420.553 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

16.420.553 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης