ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» ΓΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Όλα τα έργα | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

75.181 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

964.294 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΚΟΡΑΛΛΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ59/2007 Π/Υ άνω των ορίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


06 | 08 | 2019

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

156.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 5

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ20.00% - 42.30%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42.30%
ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38.38%
ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 24.00%
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21.62%
ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20.00%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΚΟΡΑΛΛΗΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ

Άγνωστο


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


75.181 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

75.181 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης