ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ «ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ» ΓΑΛΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Όλα τα έργα | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε. ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ

Κατάσταση Υποέργου: Προέγκριση σύμβασης

Υπολειπόμενος χρόνος για τη λήξη του υποέργου


-

Ημέρες

-

Ώρες

-

Λεπτά

-

Δευτερόλεπτα

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ - ΜΕΘΑΝΩΝ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

125.806 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

964.294 €


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ59/2007 Π/Υ άνω των ορίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 4412/2016

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικήάποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


06 | 08 | 2019

πραγματική

-- | -- | --

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

156.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 5

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ20% - 42.3%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΚΟΡΑΛΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 42.3%
ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38.38%
ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 24%
ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 21.62%
ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 20%

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_3917_1_8_2019 ΑΔΑΜ_signed

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ι

Α.Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 54_2019 (1)

Α.Ο.Ε. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ_ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Participant_List_120919

Ψ271ΩΗΛ-5ΧΝ_ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΔ


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

4 μήνες

ΣΥΜΒΑΣΗ


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


125.806 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

0 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

125.806 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης