ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Όλα τα έργα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Δ.Ε. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

733.389 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

760.322 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών ΠΔ60/2007 Π/Υ άνω των ορίων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

Κριτήριο ανάθεσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


01 | 03 | 2016

πραγματική

16 | 03 | 2016

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

2.160.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 45

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ07"% - 68.45%

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 65.74% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 58.98%
Κ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54.52%
3Κ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 41.81%
LM CONSTRUCTION ΑΝΩΜΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 62.00%
Α.Κ.Τ.Ε. ΑΝΩΝΥΜOΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62.26%
ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟMΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 58.00%
ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 47.00%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΗΤΑΚΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ–ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40.00%
LATERN CONSTRUCTION COMPANY Ανώνυμη Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία 40.00%
ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 54.45%
ΑΑΓΗΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51.45%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΜΥΛΩΝΑΣ 50.74%
ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 48.52%
Ανώνυμος Βιομηχανική-Εμπορική Τουριστική και Τεχνική Εταιρεία παραγωγής και διαθέσεως ασφαλτομίγματος και αναλήψεως Τεχνικών έργων 58.04%
ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 61.72%
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΩΝΥΜH ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 38.00%
N.M.C NEW MILLENIUM CONSTRUCTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 42.91%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 58.56%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ VALION Ανώνυμη, Τεχνική, Εμπορική, Βιομηχανική, Τουριστική, Λατομική και Κτηματική Εταιρεία – ΜΕΝΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 59.88%
ΟΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜOΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 56.81%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ FTF ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - MA.CON.STRUCTION ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 53.16%
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 64.28%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΙΘΟΣ ΑΤΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΤΟΣ 61.28¨. 42%
ΑΝΙΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 07"%
ΑΛΥΣΟΣ ΑΝΩΝΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62.74%
ΣΤΟΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 52.26%
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΜΑΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 51.74%
ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ KAI ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 56.26%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ–ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 53.00%
ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 62.00%
ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 48.45%
ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡ 53.26%
ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 45.18%
Α. ΜΟΡΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 61.74%
Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ - ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ ΟΕ 61.00%
ΓΕΩΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 52.63%
ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 40.51%
ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 37.45%
ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΓΑΛΑΝΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 60.81%
Δ.ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 59.00%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΩΝ ΓΚΙΩΝΗ 59.26%
ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 53.26%
ΤΕΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 44.26%
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Α.Ε. 68.45%

Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

12 μήνες

Χρονική διάρκεια σε μήνες (σύμφωνα με ΟΠΣ)

12 μήνες

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΕΡΓΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

65.74


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


733.389 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

733.362 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

27 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης