ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

Όλα τα έργα | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΒΑΡΑ

Κατάσταση Υποέργου: Σύμβασιοποιημένο

Έναρξη


Λήξη


Έργο Phasing

Όχι

Δικαιούχος

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Είδος υποέργου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ/ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης / Επιχορήγηση

1.953.776 €

Τύπος υποέργου

Κύριο υποέργο

Συνολ. Προϋ/σμος Επένδυσης

2.000.000 €

Συμμετέχοντες στην υλοποίηση φορείς

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Εφαρμοζόμενη διαδικασίασια

Διαγωνισμός Έργων - Μελετών Π/Υ κάτω των όριων

Θεσμικό πλαίσιο

Ν. 3669/2008

Είδος ανάθεσης

Ανοιχτή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ


29 | 07 | 2011

πραγματική

27 | 09 | 2011

εκτιμώμενη

Προϋπολογισμός δημοπράτησης

1.960.000€

Συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ 4

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝΆγνωστο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0% (ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ)
ΣΤ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 ΑΤΕΒΤΝΕ Άγνωστη
ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άγνωστη
Β.Ρ.Ν. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άγνωστη

4ΑΣ3Ω1Ξ-ΔΜΛ_Προκήρυξη

ΒΕ5ΠΩ1Ξ-ΔΒ2_Έγκριση πρακτικού Νο 10

ΒΕΦΧΩ1Ξ-ΣΓΟ_Έγκριση 7ου και 8ου πρακτικού

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΩΧΒΕΩ1Ξ-73Τ-1

77ΘΘΩ1Ξ-Τ9Κ_Έγκριση επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών αναδόχου


Ημ. υπογραφής σύμβασης


Ημ. λήξης υποέργου


Διάρκεια αρχικής σύμβασης

έως την 31-12-2015

Ανάδοχος

ΟΝΟΜΑ

ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ


ΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΡΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

0

820_Symbasi_Texniki_Ergon_O6P6O1X-SPS5-1


Προϋ/σμος Δημόσιας Δαπάνης και απορρόφηση


1.953.776 €

Συνολικός Προϋπολογισμός Επιχορήγησης

1.903.086 €

Απορρόφηση/Πληρωμές

50.690 €

Υπολειπόμενο ποσό


Πορεία υλοποίησης

ΩΕΥΑΩ1Ξ-Φ0Η_Παράταση περαίωσης εργασιών έως 30_12_2016

7ΩΜΓΩ1Ξ-ΛΕΡ_Παράταση εργασιών έως 30_09_2017

ΩΒΡ5Ω1Ξ-Κ1Ξ_Παράταση περαίωσης έως 31_12_2017